Що таке розпорядчий документ (припис)?

Розпорядження або інший розпорядчий документ контролюючого органу - обов'язкове для виконання письмове рішення контролюючого органу щодо усунення виявлених порушень у визначені строки.

До основних розпорядчих документів відносяться припис і розпорядження.

Припис - обов'язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи контролюючого органу підприємцю щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо підприємця. Припис видається та підписується посадовою особою контролюючого органу, яка здійснювала перевірку.

Розпорядження або інший розпорядчий документ контролюючого органу - обов'язкове для виконання письмове рішення контролюючого органу щодо усунення виявлених порушень у визначені строки. Розпорядження видається та підписується керівником контролюючого органу (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу). Розпорядження може передбачати застосування до підприємця санкцій, передбачених законом.

У разі виявлення за результатами перевірки порушення вимог законодавства контролюючий орган за наявності підстав може звернутися з позовом до адміністративного суду щодо повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг підприємством.

Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг підприємствами після призупинення можливе з моменту отримання контролюючим органом, який ініціював призупинення, повідомлення підприємця про усунення ним усіх встановлених судом порушень

Якщо підстав для позову в суд немає, контролюючий орган вживає інші заходи. Зокрема, протягом 5 робочих днів після проведення перевірки контролюючий орган складає припис, розпорядження чи інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки.

Розпорядчий документ контролюючого органу щодо усунення порушень, виявлених під час перевірки, повинен містити такі відомості:

 • дату складення;
 • тип заходу (плановий чи позаплановий);
 • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
 • термін усунення порушень;
 • посилання на акт, у якому були зазначені виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) порушення;
 • найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
 • найменування та місцезнаходження підприємства, а також прізвище, ім'я та по батькові його керівника чи уповноваженої ним особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід;
 • прізвище, ім'я та по батькові інших осіб, які взяли участь у здійсненні заходу.

Розпорядчий документ складається у двох примірниках: один примірник не пізніше 5 робочих днів з дня складення акта надається підприємству для виконання, а другий примірник з підписом підприємця щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в контролюючому органі [ст.7 ЗУ про ДНК].

Якщо підприємство відмовилося отримати розпорядчий документ, він направляється підприємству рекомендованим листом або за допомогою електронного кабінету або іншої інформаційної системи, користувачами якої є відповідний контролюючий орган та підприємство.

Таким чином, контролюючий орган може обрати такі заходи реагування щодо підприємства, в ході перевірки якого було виявлено порушення законодавства:

 • складання розпорядчого документа щодо усунення порушень з визначеними термінами усунення порушень вимог законодавства без застосування санкцій;
 • складання розпорядчого документа щодо усунення порушень із визначенням фінансових та адміністративних санкцій;
 • подання позову в адміністративний суд щодо повного або часткового зупинення діяльності підприємства – за наявності законних підстав.

Виконання розпорядчого документа у визначені строки є обов’язковим, що не порушує права підприємства оскаржити розпорядчий документ до відповідного центрального органу виконавчої влади або суду в установленому законом порядку.

Якщо розпорядчий документ одразу включає санкції, то передбачається також виконання санкцій у визначені строки.

У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк вимог розпорядчого документа заходи реагування до підприємця не застосовуються. У разі усунення всіх порушень підприємець повинен повідомити відповідний контролюючий орган шляхом письмового повідомлення на адресу контролюючого органу [ч.11, ст.7 ЗУ про ДНК].

Невиконання розпорядчого документа тягне за собою застосування до підприємця штрафних санкцій у порядку, встановленому законом. При першому порушенні санкція підприємця не буде перевищувати мінімальну, передбачену відповідним законом [ч.9, ст.4 ЗУ про ДНК].

У разі несплати підприємцем застосованої до нього штрафної санкції за результатами перевірки протягом 15 календарних днів з дня вручення або направлення розпорядчого документа, сума санкції стягується в судовому порядку [ч.3, ст.12 ЗУ про ДНК].

У деяких сферах державного нагляду (контролю) можуть бути встановлені особливі вимоги щодо процедури видачі та виконання розпорядчих документів.

У випадку здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпраці з питань виявлення неоформлених трудових відносин припис або вимога надається підприємцю не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після підписання акта (відмови від підписання), а в разі наявності зауважень - наступного дня після їх розгляду [п.19 ПКМУ 823-2019-п].

Якщо підприємець відмовився підписувати акт чи припис, два примірника документів відправляються рекомендованим листом на адресу підприємства згідно з ЄДР. Підприємець повинен передати підписаний примірник акта та припису напряму інспектору або поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше ніж через 3 робочих дні з дати його отримання. Якщо протягом 7 днів інспектор не отримує підписані примірники, то складається акт про відмову від підпису у двох примірниках, один з яких надсилається підприємству рекомендованим листом [п.23 ПКМУ 823-2019-п].

Також у випадку заходів державного нагляду (контролю) Держпраці з питань виявлення неоформлених трудових відносин припис може бути оскаржений в 10-денний строк, а вимога інспектора в 1-денний строк з дати їх отримання до територіального органу Держпраці. Якщо підприємець не згоден з рішенням територіального органу, то можна подати скаргу в центральний орган Держпраці. Вчасне подання скарги призупиняє виконання припису. Скарга розглядається у 30-денний строк після дня її надходження. Під час розгляду скарги проведення інспекції забороняється. В результаті розгляду, приписи можуть бути повністю або частково скасовані [п.26 ПКМУ 823-2019-п].

В результаті здійснення заходів архітектурно-будівельного контролю постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Один з примірників постанови у триденний строк після її прийняття вручається під розписку суб'єкту містобудування, надсилається рекомендованим листом чи через електронний кабінет [п.22 ПКМУ 553-2011-п].

У сфері здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки у разі неможливості усунення порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки та/або неспроможності суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії забезпечити дотримання таких вимог, що призвело чи може призвести до додаткового (вище встановлених рівнів) опромінення персоналу, населення або забруднення навколишнього природного середовища, державні інспектори видають розпорядження про обмеження, припинення чи зупинення експлуатації об’єктів державного нагляду.