Що таке акт, складений за результатами перевірки?

За результатами здійснення планової чи позапланової перевірки інспектор складає акт. Акт повинен містити такі відомості:

  • дату складення акта;
  • тип заходу (плановий або позаплановий);
  • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
  • предмет державного нагляду (контролю);
  • найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по-батькові посадової особи, яка здійснила захід;
  • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Інспектор зазначає в акті стан виконання вимог законодавства підприємцем, а в разі невиконання – детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються інспекторами, які її здійснювали, та підприємцем або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо підприємець не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями. Зауваження підприємця щодо здійснення перевірки є невід’ємною частиною акта про здійснений захід державного нагляду (контролю) [ст.7 ЗУ про ДНК].

Підприємець може вказати на порушення інспектором процедури проведення перевірки, зазначивши допущені інспектором порушення і неправомірні дії в ході перевірки.

Кожен контролюючий орган зобов’язаний встановлювати нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках, і регулярно проводити оцінювання діяльності таких осіб за встановленими нормативами. Тож підприємець може оцінити роботу інспектора за критеріями доброчесності та професійної компетентності [ч.2, ст.8 ЗУ про ДНК].

У разі відмови підприємця підписати акт за результатами перевірки інспектор вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі підприємця в останній день перевірки, а другий зберігається в контролюючому органі [ст.7 ЗУ про ДНК].

Для окремих сфер державного нагляду (контролю) можуть бути встановлені особливі вимоги щодо складання акта за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю).

У випадку здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держпраці, аудіо-, фото- та відеоматеріали прикріплюються до акта. Про долучення таких матеріалів робиться відмітка в акті [п.19 ПКМУ 823-2019-п].

У випадку заходів державного нагляду (контролю) Держпраці з питань виявлення неоформлених трудових відносин зауваження можуть бути подані підприємцем не пізніше трьох робочих днів після дня підписання акта. Інспектор дає відповідь на зауваження не пізніше ніж через три робочих дні з дати їх надходження [п.18 ПКМУ 823-2019-п].

За результатом заходу архітектурно-будівельного контролю додатково формується протокол, який разом з усіма матеріалами заходу державного нагляду (контролю) протягом трьох днів після його складення подається органу, який розглядає справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності [п.17 ПКМУ 553-2011-п].
 
У випадку здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки акт за результатами інспекційної перевірки або інспекційного обстеження складається державними інспекторами протягом п’яти робочих днів після завершення заходу контролю [пункт 23 ПКМУ від 13 листопада 2013 р. № 824].