Зразок скарги до ДРС (оскарження процедури та строків здійснення контролю)

СКАРГА ДО ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

(ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ТА СТРОКІВ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ)

 

Державна регуляторна служба України проводить перевірки додержання органами державного нагляду (контролю) вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) в частині дотримання процедури та строків здійснення заходів державного нагляду (контролю).

    Суб’єкт господарювання може звернутися до ДРС з приводу порушення органом державного нагляду (контролю) вимог Закону щодо проведення стосовно такого суб’єкта заходів державного нагляду (контролю).

    Втім, до ДРС можна оскаржити виключно випадки порушення посадовими особами органів державного нагляду (контролю) процедури та строків здійснення контролю. Оцінка змісту акта або розпорядчого документа органу державного нагляду (контролю) про усунення порушень законодавства не може бути предметом оскарження до ДРС. Щодо оскарження змісту акта або розпорядчого документа необхідно звертатися до органу контролю, який здійснив захід державного нагляду (контролю). 

    За результатами розгляду скарги щодо порушення посадовими особами органу державного нагляду (контролю) процедури та строків здійснення контролю Державна регуляторна служба може провести позапланову перевірку органу контролю та видати подання щодо усунення органом державного нагляду (контролю) порушень вимог Закону.

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до скарги, що подається Державній регуляторній службі України (оскарження процедури та строків здійснення контролю)

 

Інформація, яка має включатися до скарги до ДРС

Пояснення

1

Адресат

Державна регуляторна служба України

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

2

Дані особи, що звертається (заявника)

Найменування та контактні дані юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця, що звертається із скаргою.

3

Реквізити розпорядчого документа чи рішення, що оскаржується або предмет скарги

Номер, дата рішення/розпорядчого документа або дії/бездіяльність посадових осіб, що оскаржуються

4

Орган, дії або рішення якого оскаржуються

Найменування органу державного нагляду (контролю), посадові особи якого видали розпорядчий документ або прийняли рішення, що оскаржуються

5

Сформулювати обставини справи та суть скарги

Необхідно в хронологічному порядку викласти всі обставини здійсненого заходу державного нагляду (контролю), які стосуються оскарження, а також підстави оскарження,  порушені законні права суб’єкта господарювання.

Наведена інформація має супроводжуватися посиланням на докази, які доводять правдивість висловлених у скарзі даних.  

5.1

описова вступна частина

Обставини здійсненого заходу державного нагляду (контролю) в хронологічному порядку

5.2

підстави оскарження, а саме ті порушення (дії чи бездіяльність), які на думку суб’єкта господарювання, були допущені посадовою особою органу державного нагляду (контролю); та/або

- порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю) (абзац другий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (абзац третій статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом (абзац четвертий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом (абзац п’ятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону (абзац шостий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності (абзац сьомий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушення встановленого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядку відбору зразків продукції (абзац восьмий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом (абзац дев’ятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю) (абзац десятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю) (абзац дванадцятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- плановий або позаплановий заходи здійснюються не в робочий час суб'єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку (частина 3 статті 4 Закону України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- інші підстави (зазначити, які…).

5.3

порушені законні права та/або інтереси суб’єкта господарювання; 

- дотримання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) вимог законодавства (абзац третій статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб (абзац чотирнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання (абзац п’ятнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) (абзац дев’ятнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- повне, об'єктивне та неупереджене здійснення заходу державного нагляду (контроль) у межах повноважень органу, передбачених законом (абзац другий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- не втручання і не перешкоджання з боку органу державного нагляду (контролю) здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж (абзац четвертий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- бути ознайомленим з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом (абзац шістнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- інші порушені права та/або законні інтереси суб’єкта господарювання (зазначити, які…)

5.4

описова заключна частина

Обґрунтування своєї позиції з посиланням на докази; узагальнюючі висновки тощо (зазначити, які…)

6

Прохання щодо вжиття певних заходів Державною регуляторною службою України

Необхідно сформулювати конкретні прохання до Державної регуляторної служби України щодо заходів, які вона має вжити для відновлення порушених прав суб’єкта господарювання:

  • провести позапланову перевірку органу контролю;

  • видати подання щодо усунення органом державного нагляду (контролю) порушень вимог Закону;

  • інші заходи, що знаходяться в межах повноважень Державної регуляторної служби України (зазначити, які…).

7

Додатки

Перелік та засвідчені копії документів, що підтверджують зазначені у скарзі позицію та вимоги.

8

Дата та підпис

Зазвичай скарга підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). У разі підпису скарги уповноваженою особою до звернення має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи.