Зразок адміністративного позову до Суду

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ ДО СУДУ

Підприємець може звернутися до суду за захистом своїх порушених прав:

-    з метою оскарження розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих контролюючими органами;

-    з метою оскарження рішень контролюючих органів;

-    у разі незгоди з результатами експертизи (випробування);

-    з метою оскарження рішень про зупинення дії ліцензії повністю або частково, інших рішень органу ліцензування;

-    щодо відшкодування шкоди, завданій підприємцю незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу;

-    з метою оскарження інших дій або бездіяльності посадових осіб контролюючого органу. 

 

    Позов на вибір позивача подається до адміністративного суду за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) такого позивача або до адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача (частина перша статті 25 Кодексу адміністративного судочинства України, далі - КАС).

    Строк звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи складає шість місяців і обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (частина друга статті 122 КАС). 

    Втім, якщо позивач вже звертався зі скаргою до контролюючого органу, то для звернення до адміністративного суду встановлюється тримісячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень (частина четверта статті 122 КАС).

    У разі пропуску строку звернення до адміністративного суду позивач може додати до позову заяву про поновлення цього строку та докази поважності причин його пропуску (частина 6 статті 161 КАС).

    

    Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній заяві до суду, якщо вони пов’язані між собою (частина перша статті 21 КАС). Втім, це збільшить суму судового збору, оскільки відповідно до абзацу другого частини 3 статті 6 Закону України «Про судовий збір» у разі коли в позовній заяві об’єднано 2 і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

    

    У більшості випадків подана до суду скарга буде перешкодою для подання скарги в адміністративному порядку до контролюючого органу або до ДРС. Наприклад, відповідно до частини 7 статті 5 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування залишає без розгляду скаргу на дії (бездіяльність) органу ліцензування, якщо в суді вже розглядається скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування.

    З іншого боку, у разі незадоволення вимоги підприємця за результатами розгляду скарги контролюючим органом у першого залишається право подати з цього самого питання позов до суду.

    Враховуючи той факт, що процедура оскарження до суду є більш довготривалою то затратною (судовий збір, послуги адвоката тощо), ніж процедура оскарження в адміністративному порядку до контролюючого органу, можна рекомендувати спочатку звертатися із скаргою в орган, що здійснив перевірку, а вже потім у разі негативного розгляду скарги органом контролю – подавати позов до суду.

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до адміністративного позову, що подається до суду

 

Інформація, яка має включатися до адміністративного позову, що подається до суду

Пояснення

1

Найменування суду, до якого подається позов

Позов на вибір позивача подається до адміністративного суду за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) такого позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача (частина перша статті 25 Кодексу адміністративного судочинства України, далі - КАС).

2

Позивач

Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця, поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, якщо такі є

3

Представник позивача (якщо заяву подає представник)

Прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, якщо такі є

4

Відповідач

П. І. П. (найменування контролюючого органу), посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, якщо такі відомі

5

Третя особа на стороні позивача або відповідача (якщо така є)

П. І. П. фізичної особи або найменування юридичної особи, поштова адреса, а також номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, якщо такі відомі

6

Предмет позову

Вказати найменування суб'єкта владних повноважень (П. І. П. посадової або службової особи), вказати рішення (дію, бездіяльність), яке було прийнято (вчинено, допущено) суб'єктом владних повноважень 

7

Сформулювати суть позову

Необхідно в хронологічному порядку викласти всі обставини справи, які стосуються оскарження, а також підстави оскарження,  порушені законні права суб’єкта господарювання та зміст позовних вимог.

Наведена інформація має супроводжуватися посиланням на докази, які доводять правдивість висловлених у скарзі даних.

7.1

Обставини справи

Сформулювати хронологічному порядку обставини справи, за яких було прийнято рішення суб’єкта владних повноважень, що оскаржується

7.2

Порушені законні права та/або інтереси суб’єкта господарювання

Вказати які права, свободи чи інтереси позивача було порушено та пояснити як саме і чому:

- дотримання посадовими особами контролюючого органу вимог законодавства (абзац третій статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- бути присутнім під час здійснення перевірок, залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб (абзац чотирнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією підприємця (абзац п’ятнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- отримувати консультативну допомогу від контролюючого органу з метою запобігання порушенням під час здійснення перевірок (абзац дев’ятнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- повне, об'єктивне та неупереджене здійснення перевірки у межах повноважень органу, передбачених законом (абзац другий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- не втручання і не перешкоджання з боку контролюючого органу здійсненню підприємницької діяльності під час здійснення перевірок, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж (абзац четвертий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- бути ознайомленим з результатами перевірки в строки, передбачені законом (абзац шостий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- інші порушені права та/або законні інтереси підприємця (зазначити, які…)

7.3

Зміст позовних вимог

Вказати зміст позовних вимог, наприклад: 

- визнати протиправними рішення/дію/бездіяльність суб'єкта владних повноважень чи окремі положення рішення, а також скасувати рішення або визнати його нечинним (нормативно-правовий акт) чи окремі їх положення;

-    зобов'язати відповідача прийняти певне рішення/вчинити певні дії (наприклад, визначити для підприємця інший ступінь ризику);

-     стягнути з відповідача кошти на відшкодування шкоди;

-    скасувати результати експертизи;

-    скасувати рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, інші рішення органу ліцензування;

-    інші вимоги (зазначити, які…)

7.4

Ціна позову (якщо однією з вимог є відшкодування заподіяної шкоди)

Зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб’єкта владних повноважень.

7.5

Підтвердження про те, що не подано іншого позову з того самого питання

Власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

8

Заявлені такі клопотання

-    витребувати у відповідача усі наявні у нього докази, що стосуються позовних вимог для підтвердження… (вказати обставини, що може підтвердити свідок);

-    для забезпечення позову зупинити дію оскаржуваного рішення / заборонити вчиняти такі дії…(вказати, які).

9

Додатки

1. Докази, що підтверджують позовні вимоги (на _____ аркушах).

2.    Копії позовної заяви та всіх документів, що приєднуються до неї, у кількості ____, що відповідає кількості відповідачів у справі.

3.    Документ, що підтверджує сплату судового збору/документ, що підтверджує наявність підстав для звільнення від сплати судового збору.

10

Дата та підпис

Зазвичай позов підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником підприємства або його представником). У разі підпису представником позивача до позову має додаватися документ, що підтверджує таке представництво.