Що таке підстави позапланової державної перевірки?

Підстави для здійснення перевірки зазначаються у посвідченні (направленні) на її проведення.

Підставою для здійснення планової перевірки є наявність такої перевірки у відповідному річному плані відповідного органу.

Підстави для здійснення позапланової перевірки визначаються залежно від сфери державного нагляду (контролю):

Для сфер державного нагляду (контролю), які повністю перебувають під дією ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підставами є:

 1. подання підприємцем письмової заяви до відповідного контролюючого органу про здійснення перевірки за його бажанням;
 2. виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених підприємцем у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли підприємець протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності;
 3. перевірка виконання підприємцем приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої перевірки;
 4. звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позапланова перевірка у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.
 5. неподання підприємцем документів обов’язкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
 6. доручення Прем’єр-міністра України про перевірку підприємств у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 7. настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю підприємства.

Для сфер державного нагляду (контролю), у яких передбачено ліцензування господарської діяльності, підставами є:

 1. виявлення в документах, що подаються ліцензіатом до органу ліцензування згідно із цим Законом, інформації, що вказує на недотримання ним ліцензійних умов, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 2. виявлення у державних інформаційних ресурсах (паперових або електронних) інформації, що свідчить про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або не узгоджується з інформацією, що подається ліцензіатом органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині або перевірки достовірності відповідної інформації;
 3. розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, виданого за результатами проведення перевірки, - з метою перевірки його виконання;
 4. обґрунтоване звернення фізичної особи, фізичної особи - підприємця, юридичної особи про те, що внаслідок порушення ліцензіатом ліцензійних умов такій особі (особам) було завдано матеріальної шкоди або порушено її (їхні) законні права чи інтереси, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 5. повідомлення посадових осіб контролюючих органів про виявлені під час виконання контрольних повноважень порушення ліцензіатом ліцензійних умов - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 6. неподання ліцензіатом в установлений строк органу ліцензування звітності, подання якої передбачено ліцензійними умовами, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов у відповідній частині;
 7. наявність загрози життю чи здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу або державній безпеці, що безпосередньо пов’язана з провадженням ліцензіатом виду підприємницької діяльності, що підлягає ліцензуванню, та документально підтверджена органом державної влади, уповноваженим у відповідній сфері, - з метою перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов, пов’язаних відповідним випадком;
 8. подання ліцензіатом письмової заяви до органу ліцензування про здійснення перевірки за його бажанням.

​Позапланова перевірка додержання ліцензіатом ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5, здійснюється лише за наявності погодження зі спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, що надається на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування за зверненням органу ліцензування (Державної регуляторної служби України).

Інші сфери: