Зразок звернення про недопуск до перевірки

ЗВЕРНЕННЯ ПРО НЕДОПУСК ПОСАДОВИХ ОСІБ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

Одним із ключових прав, доступних підприємцю для захисту його законних інтересів, є право не допускати представників контролюючого органу до здійснення перевірки у передбачених законодавством випадках.

Варто зауважити, що підприємець повинен мати переконливі докази порушення представником контролюючого органу вимог законодавства, що дають підприємцю право недопуску до перевірки. За відсутності таких доказів недопуск підприємцем представників контролюючого органу до здійснення перевірки може бути розцінений як необґрунтований і, як наслідок, потягнути за собою штрафні санкції, які доведеться оскаржувати в судовому порядку.

Законом не встановлено, у якій саме формі підприємець повинен скористатися своїм правом щодо недопуску представників контролюючого органу до здійснення перевірки. Однією з можливих форм недопуску є подання звернення до контролюючого органу або його посадовим особам з відмовою у допуску до здійснення перевірки. Таке звернення про недопуск до перевірки має надаватися до початку її здійснення. 

 

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до звернення про недопуск представників контролюючого органу до здійснення перевірки

Інформація, яка має включатися до звернення

Пояснення

1

Адресат

Контролюючий орган, посадові особи якого не допускаються до здійснення перевірки

2

Дані особи, що звертається (заявника)

Найменування та контактні дані юридичної особи або фізичної особи – підприємця, що подає звернення

3

Сфера державного нагляду (контролю), яка перевіряється

Зазначити сферу перевірки, оскільки для деяких сфер спеціальним законодавством визначені інші підстави для недопуску, ніж ті, що передбачені статтею 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

4

Суть звернення

Звернення про недопуск посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю)

5

Тип та дата перевірки, до здійснення якої не допускається орган державного нагляду (контрою)

Зазначити тип перевірки (плановий чи позаплановий) та дату її здійснення, до якого не допускається контролюючий орган 

6

Підстави недопуску

Підприємець має право не допускати посадових осіб контролюючого органу до здійснення перевірки, якщо:

 

1) перевірка здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів (стаття 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

 

2) посадова особа контролюючого органу не пред'явила/не надала документи, передбачені Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону (стаття 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»). До таких документів належать: 

 

- посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою. Посвідчення має бути оформлене на підставі наказу (рішення, розпорядження), виданого органом державного нагляду (контролю) для здійснення планового або позапланового заходу;

 

- службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю);

 

- письмове повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу (лише для планових перевірок);

 

-  копія погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки (лише для позапланових перевірок за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення);

 

3) посадова особа контролюючого органу не внесла запис про здійснення перевірки до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в підприємця) (стаття 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

 

4) тривалість перевірки або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість, встановлену Законом (стаття 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»):

 

- строк здійснення планового заходу: не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 5 робочих днів. При цьому сумарна тривалість усіх планових заходів, що здійснюються контролюючими органами протягом календарного року щодо підприємця (комплексного планового заходу), не може перевищувати 30 робочих днів, а щодо суб’єктів мікро-, малого підприємництва - 15 робочих днів;

 

- строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів;

 

5) контролюючий орган здійснює повторну позапланову перевірку за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеної позапланової перевірки (лише для позапланових перевірок) (стаття 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

 

6) контролюючим органом не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику (стаття 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

7

Додатки

У разі наявності – перелік та засвідчені копії документів, що підтверджують зазначену у зверненні позицію.

8

Дата та підпис

Зазвичай звернення підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником підприємства або уповноваженою ним особою). У разі підпису звернення уповноваженою особою до звернення має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи.