Зразок Скарги до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування

СКАРГА ДО СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

    Розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування здійснює Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при Державній регуляторній службі України.

    Скарга повинна подаватися до набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке оскаржується (крім скарги щодо рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії, яку можна подати протягом місяця з дня прийняття такого рішення). Скарга залишається без розгляду, якщо скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування розглядається в суді (частина 7 статті 5 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», далі – Закон).

    Прийняття скарги Державною регуляторною службою України зупиняє дію рішення органу ліцензування, що оскаржується, до прийняття розпорядження Державною регуляторною службою України.

    Дата і номер розпорядження Державної регуляторної служби України про розгляд скарги вноситься до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого розпорядження.

    За результатами розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державна регуляторна служба України видає протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розпорядження про розгляд скарги, яким:

  • задовольняє скаргу  (в цьому разі орган ліцензування зобов’язаний скасувати рішення, яке оскаржується, або вчинити (не вчиняти) певні дії, спрямовані на усунення порушень законодавства у сфері ліцензування);

  • відхиляє скаргу.

    Орган ліцензування зобов’язаний виконати розпорядження Державної регуляторної служби України про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженні.

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до скарги, яка подається спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування

Інформація, яка повинна включатися до скарги, що подається спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування

Пояснення

1

Адресат

Голові Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, вул. Арсенальна 9/11, м. Київ, 01011

2

Дані суб’єкта господарювання, що звертається із скаргою

Повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) (для фізичних осіб) особи, яка подає скаргу, у разі якщо скарга подається представником скаржника - прізвище, ім’я, по батькові представника

3

Зміст рішення, дій чи бездіяльності органу ліцензування та норми законодавства, порушені на думку скаржника

Номер, дата прийняття та назва рішення органу ліцензування, яке оскаржується; зміст рішення, яке оскаржується; дії або бездіяльності органу ліцензування, які оскаржуються, та норми законодавства, порушені на думку скаржника

4

Обставини справи та суть скарги

Викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги

5

Прохання щодо вжиття певних заходів уповноваженим органом з питань ліцензування (Державною регуляторною службою України)

  • визнати, що рішення/дії/бездіяльність органу ліцензування було прийняте/були здійснені з порушенням вимог чинного законодавства у сфері ліцензування;

  • зобов’язати орган ліцензування скасувати оскаржуване рішення/вжити дії/усунути наслідки бездіяльності;

  • інші заходи, що знаходяться в межах повноважень Державної регуляторної служби України (зазначити, які…)

6

Відомості про розгляд зазначеного у скарзі питання в суді (*)

Повідомлення про те, чи на час подання цієї скарги відсутнє або наявне відкрите адміністративне провадження в суді по справі за заявою (назва суб’єкта господарювання, що подає скаргу) щодо рішення, дії або бездіяльності органу ліцензування, які оскаржуються.

7

Додатки

До скарги додаються копії документів, що підтверджують її обґрунтованість.

8

Підпис особи, яка подає скаргу, або її представника із зазначенням дати складання скарги

Зазвичай скарга підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою/представником). У разі підпису скарги уповноваженою особою/представником до скарги має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи.

(*) Скарга залишається без розгляду, якщо в суді вже розглядається скарга з цього ж питання на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування.