Зразок скарги до контролюючого органу

СКАРГА ДО КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Відповідно до частини 9 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підприємець має право звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади щодо оскарження рішень контролюючих органів, в тому числі щодо оскарження розпорядчих документів про усунення порушень вимог законодавства.

У разі надходження такого звернення від підпиємця відповідний центральний орган виконавчої влади зобов'язаний розглянути його в установленому законом порядку.

Скарга має подаватися до органу, яким було здійснено перевірку, або до органу вищого рівня, якщо перевірка була здійснена територіальним органом.

Скарга, подана до контролюючого органу, не позбавляє підприємця права звернутися до суду з метою оскарження рішень та розпорядчих документів контролюючих органів у разі відмови в задоволенні скарги.

    

 

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до скарги, що подається до контролюючого органу

 

Інформація, яка має включатися до скарги

Пояснення

1

Адресат

Найменування органу, який здійснив перевірку та до якого подається скарга:

-    центральний орган виконавчої влади, або

-    територіальний орган центрального органу виконавчої влади, або

-    державний колегіальний орган.

Скарга може адресуватися також посадовій особі відповідного органу, до повноважень якої належить вирішення порушених у скарзі питань (наприклад, Начальнику Державної екологічної інспекції у Чернігівській області).

2

Дані особи, що звертається (заявника)

Найменування та контактні дані юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця, що звертається із скаргою.

3

Реквізити розпорядчого документа чи рішення, що оскаржується або предмет скарги

Номер, дата рішення/розпорядчого документа та найменування органу, що видав таке рішення/розпорядчий документ. 

4

Сформулювати обставини справи та суть скарги

Необхідно в хронологічному порядку викласти всі обставини здійсненої перевірки, що стосуються оскарження, а також підстави оскарження,  порушені законні права підприємця та обставини, які доводять відсутність порушення вимог законодавства підприємцем; обґрунтування своєї позиції.

Наведена інформація має супроводжуватися посиланням на докази, які доводять правдивість висловлених у скарзі даних.  

4.1

- описова вступна частина

Обставини здійсненої перевірки в хронологічному порядку

4.2

  • підстави оскарження, а саме ті порушення (дії чи бездіяльність), які на думку суб’єкта господарювання, були допущені посадовою особою органу державного нагляду (контролю); та/або

- порушення строків здійснення перевірок (абзац другий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушення періодичності здійснення планових перевірок (абзац третій статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення перевірок за відсутності підстав, установлених законом (абзац четвертий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення планових перевірок без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом (абзац п’ятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення позапланових перевірок без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону (абзац шостий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- здійснення перевірок без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності (абзац сьомий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушення встановленого Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" порядку відбору зразків продукції (абзац восьмий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень кнтролюючого органу, встановлених законом (абзац дев’ятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення перевірки (абзац десятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за її результатами (абзац дванадцятий статті 16621 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- планова або позапланова перевірка здійснюється не в робочий час підприємця, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку (частина 3 статті 4 Закону України про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- інші підстави (зазначити, які…).

4.3

-    порушені законні права та/або інтереси суб’єкта господарювання; та/або

- дотримання представниками контролюючого органу вимог законодавства (абзац третій статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- бути присутнім під час здійснення перевірок, залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб (абзац чотирнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією підприємця (абзац п’ятнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- отримувати консультативну допомогу від контролюючого органу з метою запобігання порушенням під час здійснення перевірок (абзац дев’ятнадцятий статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- повне, об'єктивне та неупереджене здійснення перевірки у межах повноважень органу, передбачених законом (абзац другий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- не втручання і не перешкоджання з боку контролюючого органу здійсненню господарської діяльності під час перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж (абзац четвертий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- бути ознайомленим з результатами перевірки в строки, передбачені законом (абзац шостий частини другої статті 8 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»);

- інші порушені права та/або законні інтереси підприємця (зазначити, які…)

4.4

-    описова заключна частина

Інформація про обставини, які доводять відсутність порушення вимог законодавства підприємцем з посиланням на нормативно-правові акти; обґрунтування своєї позиції з посиланням на докази; узагальнюючі висновки тощо (зазначити, які…)

5

Прохання щодо вжиття певних заходів органом державного нагляду (контролю)

Необхідно сформулювати конкретні прохання до відповідного органу або посадової особи щодо заходів, які він має вжити для відновлення порушених прав підприємця:

  • скасувати акт, складений за результатами здійсненої перевірки, припис або розпорядчий документ; 

  • скасувати застосування до підприємця санкцій;

  • утриматися від вчинення певних дій;

  • притягнути посадових осіб до дисциплінарної відповідальності;

  • інші заходи, що знаходяться в межах повноважень контролюючого органу або посадової особи (зазначити, які…).

6

Додатки

Перелік та засвідчені копії документів, що підтверджують зазначені у скарзі позицію та вимоги.

7

Дата та підпис

Зазвичай скарга підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). У разі підпису уповноваженою особою до скарги має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи.