Зразок звернення з вимогою про припинення перевірки

ЗВЕРНЕННЯ З ВИМОГОЮ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

За наявності підстав, визначених абзацами 21-24 статті 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», підприємець має право вимагати припинення здійснення перевірки. А саме, така вимога щодо припинення може висуватися у разі:

  • перевищення представником контролюючого органу визначеного Законом максимального строку здійснення такого заходу;
  • використання представниками контролюючого органу неуніфікованих форм актів;
  • з’ясування представниками контролюючого органу під час здійснення позапланової перевірки питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.

Варто зауважити, що підприємець повинен мати переконливі докази порушення представником контролюючого органу вимог законодавства, які дають підприємцб право вимагати припинення здійснення перевірки. За відсутності таких доказів дії підприємця щодо припинення здійснення перевірки можуть бути розцінені як необґрунтовані та як перешкоджання здійсненню перевірки.

Законом не встановлено, у якій саме формі підприємець повинен скористатися своїм правом вимагати від представників контролюючого органу припинення здійснення перевірки. Однією з можливих форм подання вимоги про припинення є подання письмового звернення представникам контролюючого органу. 

 

 

 

 

Вимоги до інформації, яка має включатися до звернення з вимогою про припинення здійснення перевірки

Інформація, яка має включатися до звернення

Пояснення

1

Адресат

Прізвище, ім'я та по батькові посадової(их) особи(осіб) контролюючого органу, яким подається вимога про припинення здійснення перевірки

2

Орган

Контролюючий орган, посадові особи якого здійснюють перевірку

3

Дані особи, що звертається (заявника)

Найменування та контактні дані юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи – підприємця, яка подає звернення

4

Сфера державного нагляду (контролю), яка перевіряється

Зазначити сферу державного нагляду (контролю) (1)

5

Суть звернення

Звернення з вимогою про припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) - перевірки

6

Тип та дата заходу державного нагляду (контролю), щодо  якого подається вимога про припинення

Зазначити тип заходу державного нагляду (контролю) (плановий чи позаплановий) та дату початку здійснення заходу державного нагляду (контролю), щодо якого подається вимога про припинення

7

Підстави подання вимоги про припинення

Підприємець має право вимагати припинення здійснення перевірки у разі:

 
  1. перевищення посадовою особою контролюючого органу визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;

 
  1. використання посадовими особами контролюючого органу неуніфікованих форм актів;

 
  1. з’ясування посадовими особами під час здійснення позапланової перевірки питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу (лише для позапланових заходів)

8

Додатки

У разі наявності – перелік та засвідчені копії документів, що підтверджують зазначену у зверненні позицію.

9

Дата та підпис

Зазвичай звернення підписується особою, яка має право офіційного підпису (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). У разі підпису уповноваженою особою до звернення має додаватися копія довіреності на ім’я такої особи.


 1Для деяких сфер спеціальним законодавством визначені інші підстави для подання вимоги про припинення перевірки, ніж ті, що передбачені статтею 10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».